Support for Ukraine

Official statement

Updated January 10, 2023

The European Academy of Neurology condemns the military invasion of Ukraine ordered by the Russian government and the violation of international law. Our thoughts are wholeheartedly with the Ukrainian people, but also with Russian scientists and citizens who have the courage to voice their opposition to this unjustified war. As a medical & scientific association, we believe that international scientific exchange is fundamental and cannot be interrupted, especially not in such difficult times of conflict. We urge the Russian government to stop the attack on the sovereign and democratic state of Ukraine and its population immediately.

We are currently assessing all means of helping Ukrainian neurologists and other healthcare professionals to respond to this horrific war and to help them continue providing care to neurology patients.

Ukrainian Neurologists are European Neurologists! To make this clear, our first measures will be

FUNDS and SOLIDARITY

 • EAN made €30,000 of funds available to support neurology/medical care in Ukraine.
 • Free access to all educational activities offered by EAN.

CONTINUED SUPPORT

This constitutes EAN’s first actions in support of our colleagues in Ukraine, and they will not be the last. We will continue to be there for our Ukrainian colleagues who are part of the EAN family. additional Clinical Fellowships were made available to RRFS members from Ukraine to support 6-12 weeks in another European neurological department.

We call on all our members to consider offering support by contributing to organisations who are helping to provide relief to civilian casualties and refugees in the region.

 

Donate Now   UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees- The UN Refugee Agency

Donate Now   ICRC International Committee of the Red Cross 

 

At the same time the Russian scientific and academic community must not be affected by this war. Russian individual members, Resident and Research Fellows, students of neurology, who are committed to European values and rely on the European neurological community are explicitly welcome to be members of EAN.

According to its values, EAN is committed to peaceful cooperation between all members, regardless of their nationality.

On behalf of everyone at the European Academy of Neurology, I hope that you remain safe and well, and that the invading forces withdraw soon and leave Ukraine to chart its own course in peace.

Yours sincerely,

Paul Boon
President of the European Academy of Neurology

1: This is based on the latest data provided to us by the Association of Neurologists, Psychiatrists and Narcologists of Ukraine. If you are a member of the Ukrainian society and have not received full EAN membership please contact membership@ean.org

Офіційна заява

Європейська академія неврології засуджує військове вторгнення в Україну за наказом російського уряду та порушення міжнародного права. Наші думки всім серцем з українським народом, але також і з російськими науковцями та громадянами, які мають мужність висловити свою опозицію цій невиправданій війні. Як медична та наукова асоціація, ми вважаємо, що міжнародний науковий обмін є фундаментальним і не може бути перерваний, особливо в такі важкі часи конфлікту. Ми закликаємо російський уряд негайно припинити напад на суверенну і демократичну державу Україну та її населення.

Зараз ми оцінюємо всі засоби, щоб допомогти українським неврологам та іншим медичним працівникам відреагувати на цю жахливу війну та допомогти їм продовжувати надавати допомогу неврологічним пацієнтам.

Українські неврологи – це європейські неврологи! Щоб зрозуміти це, наші перші заходи будуть.

ВНЕСКИ та СОЛІДАРНІСТЬ

 • EAN виділив 30 000 євро для підтримки неврологічної/медичної допомоги в Україні.
 • Безкоштовний доступ до всіх освітніх заходів, які пропонує EAN.

ПОСТІЙНА ПІДТРИМКА

Це започатковує перші, але не останні дії EAN на підтримку наших колег в Україні. Ми й надалі будемо поруч з нашими українськими колегами, які є частиною родини EAN. Ми надали 5 додаткових клінічних стипендій членам RRFS з України для підтримки 6-12 тижнів в іншому неврологічному відділенні Європи.

Ми закликаємо всіх наших членів розглянути питання про надання підтримки, зробивши внесок організаціям, які допомагають надавати допомогу жертвам серед цивільного населення та біженцям у регіоні.

 

пожертвуйте зараз  UNHCR Управління Верховного комісара ООН у справах біженців

пожертвуйте зараз  МКЧХ Міжнародний комітет Червоного Хреста;

 

У той же час ця війна не повинна вплинути на російських вчених та академічну спільноту. Ми запрошуємо до членства у ЄАН російських індивідуальних членів, резидентів та дослідників, студентів кафедри неврології, які підтримують європейські цінності і покладаються на європейську спільноту неврологів.

Відповідно до своїх цінностей ЄАН прагне до мирного співробітництва усіх членів, незалежно від їхньої національності.

Від імені всіх співробітників Європейської академії неврології я сподіваюся, що ви залишаєтеся в безпеці, а війська загарбників незабаром відступлять і залишать Україну рухатися за власним, незалежним курсом.

З повагою,

Пол Бун
Президент Європейської академії неврологів

Зверніться до EAN:

електронну пошту щодо членства в EAN: membership(at)ean.org  або за номером телефону: +43 1 889 05 03 321

електронну пошту щодо Конгресу EAN: congress(at)ean.org  або за номером телефону: +43 1 889 05 03 628

електронну пошту щодо інших питань: communications(at)ean.org або за номером телефону +43 1 889 05 03 824

 

 1. Інформація ґрунтується на актуальних даних, наданих Асоціацією неврологів, психіатрів та наркологів України. Якщо Ви входите в українську спільноту, проте не набули повного членства в EAN, зв'яжіться з нами за адресою membership(at)ean.org.

Официальное заявление

Европейская академия неврологии (EAN) решительно осуждает военное вторжение в Украину по приказу правительства России и нарушение международного права. Мы полностью поддерживаем народ Украины, а также граждан и ученых России, которые нашли в себе смелость выразить свое несогласие с этой несправедливой войной. Как медицинская и научная ассоциация, мы убеждены, что международный обмен знаниями имеет основополагающее значение и не должен прерываться, особенно в такие трудные времена. Мы призываем правительство России немедленно прекратить нападение на суверенную и демократическую страну Украину и ее народ.

В настоящее время мы оцениваем все возможности поддержки украинских неврологов и других медицинских работников, чтобы они могли продолжать помогать неврологическим пациентам даже в условиях военной катастрофы.

Украинские неврологи – это европейские неврологи! Чтобы прояснить это, наши первые меры будут:

ФИНАНСИРОВАНИЕ и СОЛИДАРНОСТЬ

 • EAN выделила 30 000 евро на поддержку неврологии/медицины в Украине.
 • Бесплатный доступ ко всем образовательным ресурсам EAN.

ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА

Это первые, но далеко не последние меры, принимаемые EAN для поддержки коллег в Украине. Мы будем оказывать и другую помощь украинским коллегам. Мы предоставили 5 дополнительных клинических стипендий членам RRFS из Украины для поддержки 6-12 недель в другом европейском неврологическом отделении.

Мы призываем всех членов EAN рассмотреть возможность финансирования организаций, оказывающих помощь гражданским лицам и беженцам в регионе.
 

пожертвовать сейчас  UNHCR Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев

пожертвовать сейчас  МККК Международный комитет Красного Креста;
 

В то же время война не должна негативно повлиять на научное и академическое сообщество России. Индивидуальные российские члены, резиденты и научные сотрудники, студенты-неврологи, которые привержены европейским ценностям и полагаются на европейское неврологическое сообщество, могут стать членами EAN.

Согласно своим ценностям, EAN стремится к мирному сотрудничеству между всеми членами, независимо от их национальности.

От имени всех сотрудников Европейской академии неврологии я надеюсь, что вы остаетесь в безопасности, а войска захватчиков вскоре отступят и оставят Украину двигаться по собственному, независимому курсу.

С уважением,

Пол Бун
Президент Европейской академии неврологов

 

Свяжитесь с EAN:

По вопросам членства: membership(at)ean.org или тел.: +43 1 889 05 03 321

По вопросам о Конгрессе EAN: congress(at)ean.org или тел.: +43 1 889 05 03 628

По другим вопросам: communications(at)ean.org или тел.: +43 1 889 05 03 824

1. Информация основывается на актуальных данных, предоставленных Ассоциацией неврологов, психиатров и наркологов Украины. Если Вы входите в украинское сообщество, однако не получили полное членство в EAN, свяжитесь с нами по адресу membership(at)ean.org.

National Neurological Societies’ Support for Ukraine

Several national neurological societies have launched initiatives to support colleagues in Ukraine or contribute towards humanitarian efforts in the country. Below you can find details of those we aware of.

 

 • Norwegian Neurological Association
  The Norwegian Neurological Association has donated €10 per member to Medicine Sans Frontiers and their work in Ukraine, totalling €8000 Euros.

 • Croatian Neurological Society
  The Croatian Neurological Society has donated financial aid as a member of the Medical Chamber of Croatia’s "Croatian doctors helping Ukraine" campaign. The society also offers Ukrainian colleagues free registration to all of its scientific meetings.

 • Austrian Society of Neurology
  The Austrian Society of Neurology has appealed via its official journal, website and mailings for its members to make donations as recommended by EAN and the WFN. The society is also donating €10 from the registration fee of every participant at its 2022 Annual Congress to the same recommended aid organisations.  

 • German Society of Neurology
  The German Society of Neurology has donated €100,000 to a non-governmental medical aid organisation providing medical care to people in Ukraine. More info (in German).

 • Hungarian Neurological Society 
  The Hungarian Neurological Society is offering support for scholarships of 3-months or longer to neurologists from Ukraine who speak either English, German or Hungarian. Interested candidates should send an application together with a CV to the society’s president, Prof. László Csiba at csiba@med.unideb.hu

 • Finnish Neurological Society
  The Finnish Neurological Society has donated €10,000 to Medicine Sans Frontiers and their work in Ukraine.

   

Contact EAN

EAN FELLOWSHIPS
fellowship(at)ean.org
Phone: +43 1 889 05 03 412

EAN MEMBERSHIP 
membership@ean.org
Phone: +43 1 889 05 03 321

EAN CONGRESS­
congress(at)ean.org 
Phone: +43 1 889 05 03 628

OTHER INQUIRES
communications@ean.org
Phone +43 1 889 05 03 824